Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców

12 kwietnia 2024 roku w trakcie obrad Sejmu RP miała miejsce pierwsza debata nad projektem zmienionego zapisu ustawy dotyczącej funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Przewidziane są w niej tzw. wakacje składkowe, które będą szczególną formą ulgi dla małych przedsiębiorców, zwalniając ich z konieczności opłacania składek ZUS.

W dniu 12 kwietnia 2024 r., podczas posiedzenia izby niższej polskiego parlamentu, proces legislacyjny dotyczący wprowadzenia tak zwanym wakacji składkowych do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przeszedł etap pierwszego czytania. Następnie, projekt został przekazany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu dalszej analizy.

Jak wynika z założeń projektu, małe firmy mają zostać zwolnione z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Niemniej jednak, zwolnienie to nie będzie obejmować składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenia społeczne za okres, który będzie objęty zwolnieniem, mają być finansowane ze środków budżetu państwa, w formie dotacji z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie to ma dotyczyć jednego miesiąca kalendarzowego, wybranego przez przedsiębiorcę, w każdym roku kalendarzowym. Uprawnienie do skorzystania z ulgi będzie uzależnione od złożenia odpowiedniego wniosku przez osobę ubezpieczoną.

Przewidziane w projekcie ustawy ulgi będą dostępne dla przedsiębiorców spełniających konkretne kryteria. Będą to osoby, które zgłosiły nie więcej niż 10 pracowników do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub zdrowotnego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Dodatkowo, muszą spełniać warunek dotyczący osiągnięcia przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczającego równowartości 2 milionów euro w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych. Nie mogą także prowadzić działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz do dnia złożenia wniosku w roku kalendarzowym, a także muszą być objęci ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc objęty zwolnieniem będzie stanowiła najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek. Jeżeli osoba ta odprowadza składki na zasadach ogólnych lub korzysta z preferencji składkowej, w momencie korzystania z „wakacji składkowych” jej podstawa wymiaru zostanie zmniejszona do wysokości obowiązującej dla ryczałtu.