Zmiany w wysokości zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024 – szczegółowa analiza

Od dnia 1 czerwca 2024 roku nastąpi wzrost kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych. Jak wygląda ta kwestia, analizując okresy wypłat trwające 90 dni, 180 dni oraz 365 dni? W jaki sposób prezentują się kwoty netto i brutto dla tych trzech czasów wypłat? Niestety, najwyższa kwota, czyli 1814,90 zł netto, jest dostępna jedynie przez pierwsze 3 miesiące.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje w okresach o długości od 90 do 365 dni. Pełna suma zasiłku jest dostępna tylko przez pierwsze 90 dni. Co więcej, najwyższy limit zasiłku jest przeznaczony dla pracowników, którzy posiadają co najmniej 20-letni staż pracy.

Przykładowo, dla pracownika z ponad dwudziestoletnim stażem pracy pierwszy okres wypłaty wynosi 90 dni. Po waloryzacji zasiłek ten wynosi 1994,40 zł brutto. Kiedy odejmiemy od tej kwoty 9% składki zdrowotnej (bez uwzględnienia obciążenia PIT i składkami ubezpieczeniowymi – te ostatnie pokrywa Fundusz Pracy), otrzymamy 1814,90 zł netto. Po upływie 3 miesięcy zasiłek spada do kwoty 1566,30 zł brutto. Odejmując od niej kolejne 9% składki zdrowotnej, otrzymujemy 1425,33 zł netto.

W zależności od stażu pracy, rozważmy trzy scenariusze:

1. Bezrobotny ma staż pracy poniżej 5 lat – w pierwszych 90 dniach zasiłek wynosi 1209,94 zł netto, po czym spada do kwoty 950,22 zł netto.

2. Bezrobotny ma staż pracy od 5 do 20 lat – początkowe 90 dni to zasiłek w wysokości 1512,42 zł netto, a po ich upływie kwota wynosi 1187,73 zł netto.

3. Bezrobotny ma staż pracy powyżej 20 lat – przez pierwsze 90 dni otrzymuje zasiłek w wysokości 1814,90 zł netto, który po tym czasie spada do kwoty 1425,33 zł netto.

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na okresy trwające:

180 dni – jeśli stopa bezrobocia w twoim regionie na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% średniej stopy bezrobocia w kraju.

365 dni – jeśli mieszkasz na obszarze, gdzie stopa bezrobocia przekraczała 150% średniej stopy bezrobocia, jesteś osobą powyżej 50. roku życia z co najmniej 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku, utrzymujesz co najmniej jedno dziecko poniżej 15 roku życia i twój małżonek również jest bezrobotny lub utracił prawo do zasiłku, lub jesteś osobą samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko poniżej 15 roku życia.

Zasiłek ten zostanie pomniejszony o odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, jeśli zarejestrujesz się w urzędzie pracy i uzyskasz do niego prawo w trakcie okresu, za który przysługuje.