Planowane świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2024 roku wyniesie 2417,14 zł brutto

Zgodnie z prognozami, nauczyciele pracujący przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze godzin mogą spodziewać się świadczenia urlopowego o wartości 2417,14 zł brutto w 2024 roku. To dokładna suma, jaka zostanie odliczona na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), obliczona na podstawie kwoty bazowej wynoszącej 6445,71 zł.

Wszelkie szczegóły dotyczące tych kwestii są regulowane przez przepisy prawa. Podstawę stanowi tutaj art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., który mówi między innymi o tym, że corocznie dla nauczycieli dokonuje się odpisu na ZFŚS. Wysokość tej kwoty jest ustalana jako produkt planowanej liczby nauczycieli (w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy) i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Na koniec roku, ta liczba jest korygowana do rzeczywistej średniej liczby zatrudnionych nauczycieli.

Dalej, zgodnie z tym samym przepisem, z odpisu na ZFŚS wypłacane jest świadczenie urlopowe dla nauczyciela. Jego wysokość jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Terenowe daty są również dokładnie określone – świadczenie urlopowe musi być wypłacone do końca sierpnia, czyli najpóźniej do 31 sierpnia 2024 r., co oznacza, że nauczyciele otrzymają te środki przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego 2024/2025.