Zapowiedź rządowa: Zwiększenie funduszu alimentacyjnego do 1000 złotych od 2025 roku według nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Według planów rządu, zmiana przepisów w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ma zaowocować wzrostem świadczeń z dotychczasowych 500 złotych do 1000 złotych miesięcznie. Projekt nowelizacji, opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS), przewiduje realizację podwyżki prawdopodobnie począwszy od 1 stycznia 2025 roku.

Proponowane zmiany obejmują podniesienie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 500 zł. Jest to pierwsza taka modyfikacja od 2008 roku, kiedy to ustalono limit na poziomie 500 zł miesięcznie. Przewidywany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał roku 2024.

Nadchodzące zmiany mogą również wpływać na kryterium dochodowe, aktualnie ustalone na poziomie 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku. Prawo do nich mają obywatele polscy oraz cudzoziemcy spełniający określone warunki, które wynikają z prawodawstwa polskiego lub umów międzynarodowych.

Więcej szczegółów na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego można znaleźć w ustawie. Wysokość świadczeń jest ustalana indywidualnie, ale nie przekracza obecnej kwoty 500 zł miesięcznie. Aby otrzymać takie wsparcie, rodzina musi spełnić określone kryteria dochodowe. Prawo do świadczeń jest ustalane na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Ważnym warunkiem ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest posiadanie tytułu wykonawczego na alimenty od rodzica, który został wydany lub zatwierdzony przez sąd. Warunek ten musi być spełniony, nawet jeżeli próba egzekucji alimentów okazała się nieskuteczna.

Ustalone prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaje utrzymane aż do 18 roku życia osoby uprawnionej, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia. W sytuacji, gdy osoba uprawniona ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do świadczeń jest przyznawane bezterminowo.

Osoba uprawniona musi złożyć odpowiedni wniosek w celu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Proces ten jest prowadzony przez właściwy organ wierzyciela, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dokumenty można złożyć w urzędzie gminy lub mieście, a także w innych jednostkach organizacyjnych gminy, takich jak ośrodki pomocy społecznej.