Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych – kwota, warunki i czas trwania

Instytucje państwowe wspierają bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia, oferując m.in. dodatek aktywizacyjny. Ten finansowy bodziec jest dostępny dla tych, którzy samodzielnie zdołali znaleźć pracę lub skorzystali z oferty pracy przedstawionej przez powiatowy urząd pracy. Jakie kryteria muszą być spełnione, aby otrzymać taki dodatek i jakie są zasady jego przyznawania?

Dodatek aktywizacyjny to specyficzna forma wsparcia finansowego, mająca na celu zachęcić bezrobotnych do własnoręcznego poszukiwania pracy.

Jeżeli bezrobotna osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy i ma prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, podjęła zatrudnienie na własną rękę, ma możliwość ubiegania się o dodatek aktywizacyjny. Dodatkowo, ten rodzaj wsparcia jest dostępny również dla osób, które podjęły pracę na podstawie skierowania od powiatowego urzędu pracy – ale tylko wtedy, gdy praca jest świadczona w niepełnym wymiarze czasu, a wynagrodzenie nie przekracza minimalnej pensji ustalonej na dany rok. Dodatek aktywizacyjny zatem podnosi wynagrodzenie, co może skłonić bezrobotnych do intensywniejszego poszukiwania pracy.

Wartość dodatku aktywizacyjnego jest równa połowie zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w danym roku. Aktualna kwota wynosi 652,10 zł netto i obowiązuje do maja 2024 roku. Po tym terminie dodatek ulegnie waloryzacji, a od 1 czerwca 2024 roku jego wysokość najprawdopodobniej wzrośnie.

Gdy dodatek aktywizacyjny jest wypłacany za okres krótszy niż miesiąc, obowiązuje specjalna metoda obliczania jego wysokości. Kwotę dodatku dzieli się przez 30 dni, a następnie mnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które przysługuje.