Wysokość świadczenia sołtysowego sięga 1344 zł. Kto jest uprawniony do jego otrzymania?

Od marca 2024 roku, wybrani emeryci cieszą się dodatkiem do swojego świadczenia w kwocie 336 zł na miesiąc. W ciągu pierwszych czterech miesięcy od momentu wprowadzenia nowej stawki, zasłużeni dla społeczności lokalnej otrzymali łącznie po 1344 zł. Mowa tu o tzw. świadczeniu sołtysowym. Kogo dotyczą kryteria przyznania tego dodatku i jakie warunki muszą być spełnione?

Dodatek do emerytury, określany mianem świadczenia sołtysowego, został uruchomiony 1 lipca 2023 roku. W marcu 2024 roku kwota tego dodatku doświadczyła swojego historycznego wzrostu – zwiększono ją do 336 zł miesięcznie. Osoby spełniające wymogi do otrzymania tej formy wsparcia już cieszą się dodatkowymi środkami – przez okres czterech miesięcy od wprowadzenia nowej stawki odebrali łącznie 1344 zł.

Aby móc skorzystać ze świadczenia sołtysowego, należy spełniać szereg zdefiniowanych kryteriów. Dodatek do emerytury w wysokości 336,36 zł jest przyznawany osobom, które przez co najmniej dwie kadencje, czyli nie krócej niż osiem lat, pełniły funkcję sołtysa na mocy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Dodatkowo, muszą one mieć ukończony wiek emerytalny – dla kobiet to 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat.

Nie każda osoba, która pełniła funkcję sołtysa ma prawo do dodatku. Jeżeli osoba ta była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe związane z wykonaniem swoich obowiązków jako sołtys, to nie przysługuje jej dodatek. Dodatkowo, aby móc ubiegać się o świadczenie sołtysowe, trzeba było pełnić tę funkcję na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. W konsekwencji, jeżeli funkcję sołtysa pełniono jedynie przed tą datą, prawo do dodatku nie przysługuje.