Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców korzystających z żłobków – 400 plus bez konieczności spełnienia kryteriów dochodowych

Wychowujący dzieci w wieku żłobkowym rodzice mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Znane jest ono powszechnie jako 400 plus lub żłobkowe. Czy aby je otrzymać, muszą spełnić określone kryteria dotyczące dochodu? Kto może skorzystać z tej formy dofinansowania?

Świadczenie popularnie nazywane 400 plus czy żłobkowe, to forma pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy pod opieką dziennego opiekuna. Rodzice mają prawo do jego otrzymania przez okres nie dłuższy niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło czwarte urodziny.

Choć nazwa „400 plus” sugeruje kwotę świadczenia, warto podkreślić, że nie przekracza ona kosztów ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie ich pociechy do żłobka. W wysokości dofinansowania uwzględnione są miesięczne opłaty za korzystanie z usług placówki, oraz zastosowane rabaty, lecz nie obejmuje ono kosztów wyżywienia. W przypadku rodziców sprawujących naprzemienną opiekę po rozwodzie, świadczenie jest dzielone pomiędzy oboje i dla każdego z nich wynosi po 200 zł.

Wydawać by się mogło, że do otrzymania świadczenia 400 plus konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów dochodowych. Nic bardziej mylnego – nie ma takiego wymogu.

Zasady dotyczące „żłobkowego” nie przeszkadzają w jednoczesnym pobieraniu świadczenia wychowawczego, znanego jako 800 plus. Niemniej jednak rodzic, który korzysta z rodzinnego kapitału opiekuńczego, nie może skorzystać ze świadczenia żłobkowego. W takim przypadku rodzice muszą dokonać wyboru między tymi dwoma formami wsparcia.

„Żłobkowe”, czyli pomoc finansowa na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, przyznawane jest w przypadku gdy: dziecko korzysta z żłobka, klubu dziecięcego lub opieki dziennego opiekuna; osoba ubiegająca się o świadczenie jest rodzicem dziecka, jego prawnym opiekunem lub osobą, której sąd powierzył opiekę nad nim (np. jest rodzicem zastępczym); na dane dziecko rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Rodzic ma prawo do otrzymania świadczenia 400 plus na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub korzystania z usług dziennego opiekuna dla pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie, pierwszego dziecka w rodzinie jeśli na kolejne otrzymuje się rodzinny kapitał opiekuńczy, lub na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy albo ma ponad 35 miesięcy i na które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał rodzinny kapitał opiekuńczy, a rodzic pobrał go w pełnej mu przysługującej wysokości.